Občianske právo
Vypracovávanie zmlúv (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o pôžičke). Zastupovanie v občianskoprávnych sporoch.

Právo informačných technológií
Vypracovanie a posúdenie softwarových zmlúv, právny audit v oblasti ochrany autorských práv k softwaru, právne analýzy v oblasti informačných technológií (IT), právne poradenstvo pre e-business.

Pracovné právo
Právny audit pracovnoprávnych vzťahov v spoločnosti, príprava a posúdenie pracovných zmlúv a dohôd so zamestnancami, vypracovanie interných predpisov spoločnosti, úprava pracovnoprávnych a iných vzťahov s členmi orgánov spoločnosti, hromadné prepúšťanie, rokovanie s odborovými organizáciami riešenie prípadných sporov so zamestnancami

Fúzie, akvizície a investície
Fúzie a akvizície spoločností a majetkových účastí, investície prostredníctvom súkromných fondov, majetková a právna reštrukturalizácia spoločností, vykonanie due diligence, príprava a realizácia DataRoomu, predinvestičné previerky - právny audit, právne poradenstvo pri výbere vhodnej právnej formy transakcie a príprava kompletných zmluvných dokumentov pre transakciu

Pozemkové právo
Správa nehnuteľností, zisťovanie vlastníkov a výkup pozemkov, príprava zmluvnej dokumentácie pri kúpe a predaji majetku, návrhy a posúdenia nájomných, kúpnych, darovacích, zámenných a leasingových zmlúv.

Obchodné právo
Komplexná správa spoločností od vybavenia sídla spoločnosti a Živnostenského oprávnenia, cez založenie, registráciu obchodných spoločností, príprava korporátnych dokumentov (zakladateľských listín a spoločenských zmlúv, resp. stanov spoločností) organizovanie a technické zabezpečenie valných zhromaždení, správa a aktualizácia právneho stavu celej spoločnosti, splnenie povinností voči registrovému súdu a Zbierke listín, zmeny v obchodných spoločnostiach, až po ich zrušenie a likvidáciu, výkon činnosti likvidátora.

 • Office

  Miletičova 23,
  821 09 Bratislava
  Slovakia

 • Office

  Hlavná 23,
  917 01 Trnava
  Slovakia

 • Office

  Ulica Janka Kráľa č. 1,
  974 01 Banská Bystrica
  Slovakia

 • Office

  Štúrova 27,
  040 01 Košice
  Slovakia

 • Office

  Na Florenci 2116/15,
  110 00 Praha 1
  Czech republic

 • Office

  Teleki L. u. 17.,
  9022 Győr
  Hungary

 • Office

  ul. Zamkowa 3a/13,
  43-400 Cieszyn
  Poland

 • Office

  Ilica 60/1,
  Zagreb
  Croatia